Gửi bài viết tham gia cuộc thi “Cuộc thi ảnh cả nhà năng động”
      Số lượng chữ tối thiểu là 50 từ
       
      Phần có dấu (*) là thông tin bắt buộc