Thứ sáu, 22/1/2021
Đại hội XIII

Nhiều điểm mới trong dự thảo Quy chế bầu cử Đại hội XIII

Hơn 67% đại biểu dự Đại hội XIII có trình độ thạc sĩ trở lên