Thứ ba, 26/1/2021
Đại hội XIII

Sáng nay khai mạc Đại hội XIII

Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII gồm 17 thành viên