Thứ hai, 25/1/2021
Đại hội XIII

Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII gồm 17 thành viên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trù bị Đại hội XIII