Rau hữu cơ Trác Văn

Rau hữu cơ Trác Văn

Trác Văn một trong những vùng rau sạch đầu tiên tại tỉnh Hà Nam xây dựng mô hình rau áp dụng tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ.