f1

Vaccine

Vaccine quai bị phát triển trong 4 năm

Chỉ mất bốn năm, vaccine quai bị có mặt trên thị trường, sự phát triển thần tốc dựa vào nền tảng đã được thiết lập trong thế chiến thứ hai.