Đợt 1

Nhận bài dự thi
25/4 - 1/5/2023

Bình chọn: 2/5 - 15/5/2023
Công bố kết quả: 16/5/2023
Đợt 2

Nhận bài dự thi
2/5 - 22/5/2023

Bình chọn: 23/5 - 5/6/2023
Công bố kết quả: 6/6/2023
Đợt 3

Nhận bài dự thi
23/5 - 12/6/2023

Bình chọn: 13/6 - 26/6/2023
Công bố kết quả: 27/6/2023
Đợt 4

Nhận bài dự thi
13/6 - 3/7/2023

Bình chọn: 4/7 - 17/7/2023
Công bố kết quả: 18/7/2023

Bài dự thi
Đợt 4 (Từ 13/6 - 3/7/2023)