083.888.0123 - 082.233.3555 090 293 9644
Chọn ngân hàng

KỲ HẠN (tháng) (*)

NGÂN HÀNG

0 1 2 3 6 9 12 18 24 36
NamA Bank 1.00 5.40 5.40 5.40 6.60 6.70 7.20 7.40 7.40 7.40
SHB 0.50 5.00 5.00 5.20 5.90 6.10 7.00 7.10 7.10 7.10
TPBank - 5.00 5.10 5.20 5.80 6.20 7.35 6.90 6.90 7.20
Vietcapital Bank - 5.35 5.35 5.45 7.10 6.90 7.40 8.20 7.20 7.20
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 1.00 5.40 5.50 5.50 6.90 6.90 7.30 7.50 7.55 7.55

(*) Ghi chú: % mỗi năm