Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Đánh giá tiềm năng dầu khí

Giới thiệu doanh nghiệp

Được thành lập năm 1978, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Các kết quả nghiên cứu của VPI là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quyết định của PVN và tư vấn cho Nhà nước trong các hoạt động dầu khí, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, an toàn và môi trường, kinh tế và quản lý dầu khí.

Giới thiệu sản phẩm

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đánh giá play và cấu tạo triển vọng bao gồm đánh giá rủi ro địa chất, tính toán tiềm năng và trữ lượng dầu khí, xếp hạng cấu tạo triển vọng, phân vùng triển vọng dầu khí. VPI phân tích và định lượng khả năng chắn đứt gãy, đánh giá rủi ro chắn đứt gãy, nghiên cứu và đánh giá tiềm năng dầu khí phi truyền thống (khí sét, khí than, băng cháy...). VPI đã thực hiện nghiên cứu, đánh giá tiềm năng dầu khí của các bể trầm tích trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; nghiên cứu đánh giá tiềm năng dầu khí các lô hoàn trả tại bể Sông Hồng, bể Nam Côn Sơn... phục vụ việc hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng.

Trở lại VnExpress