Thứ tư, 10/8/2022

Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không