Thứ tư, 25/11/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

'Phản bác các ý kiến sai lệch với đường lối của Đảng'

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đa nguyên chính trị, đa đảng, xóa bỏ điều 4, đòi phi chính trị hóa quân đội, tư nhân hóa đất đai là những vấn đề rất nhạy cảm nên cần bày tỏ rõ quan điểm, có cơ sở lý luận phản bác lại.
>
'Lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp phải thực chất' / 'Thu hồi đất vì mục tiêu kinh tế rất dễ bị lợi dụng'