Chủ đề vòng loại:
Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

Cháy
Cháy
 
 

Đội thi của chúng tôi gồm 3 thành viên: Lâm Trường Hưng Phạm Thị Đăng Nguyên Nguyễn Như Ý Chúng tôi đến từ trường THPT Chuyên Bạc Liêu.

How essential is a college education?

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ