Các thành ngữ thời gian được xây dựng để chỉ người, hành động, hiện tượng trong cuộc sống.