Rửa hận cho anh vợ, Đức cầm dao đâm 4 người và hai trong số này đã tử vong.
Qua hơn 70 tin nhắn trao đổi, kẻ giết người tình dọa vị trung tá công an rằng rất thạo sử dụng thuốc nổ, đang có hai thỏi mìn và