Biết người tình đã có chồng, Tuấn muốn chia tay nhưng không đành lòng. Bị chồng cô gái đánh, Tuấn đâm chết anh này.