Ông Tuấn hướng dẫn cách làm hộ chiếu giả cho 2 người muốn sang châu Âu lao động với tiền công 1.000 USD mỗi trường hợp.