Chủ đề vòng loại:
Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

Mayflower
Mayflower
 
 

Đội chúng em gồm 4 người: Nguyễn Phạm Minh Anh, Hoàng Phan Ngọc Anh, Lê Thiên Kim, Đào Tâm Đức. Chúng em đến với cuộc thi này để thử sức và khám phá bản thân.

How essential is a college education?

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ