Chủ đề vòng loại:
Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

Torn Mat
Torn Mat
 
 

Lê Huy Tuấn ( Vinschool Central Park) Phạm Cát Tường Vy ( Vinschool Central Park) Chu Minh Đăng ( Saigon International College) Lê Phương Nghi ( International School Ho Chi Minh City)

How essential is a college education?

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ