Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam
 
 
   
Ngày 1/5
Ngày 2/5
Ngày 3/5
Ngày 4/5
Ngày 5/5
Ngày 6/5
Ngày 7/5
Ngày 8/5