Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Giải thưởng Ảnh Video
Giải nhất
(2 giải nhất:1 giải cho thể loại ảnh, 1 giải cho thể loại video)

- Phần thưởng trị giá 15 triệu đồng

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

- Ưu tiên xét chọn tham gia Hành trình Vì biển đảo quê hương năm 2016

- Phần thưởng trị giá 15 triệu đồng

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

- Ưu tiên xét chọn tham gia Hành trình Vì biển đảo quê hương năm 2016

Giải nhì
(2 giải nhì: 1 giải cho thể loại ảnh, 1 giải cho thể loại video)

- Phần thưởng trị giá 10 triệu đồng

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

- Ưu tiên xét chọn tham gia Hành trình Vì biển đảo quê hương năm 2016

- Phần thưởng trị giá 10 triệu đồng

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

- Ưu tiên xét chọn tham gia Hành trình Vì biển đảo quê hương năm 2016

Giải ba
(3 giải ba: 2 giải thể loại ảnh, 1 giải cho thể loại video)

- Phần thưởng trị giá 5 triệu đồng

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

- Ưu tiên xét chọn tham gia Hành trình Vì biển đảo quê hương năm 2016

- Phần thưởng trị giá 5 triệu đồng

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

- Ưu tiên xét chọn tham gia Hành trình Vì biển đảo quê hương năm 2016

6 giải tuần
(chấm chung 2 thể loại)

- Phần thưởng trị giá 1 triệu đồng

- Phần thưởng trị giá 1 triệu đồng

6 giải bình luận hay nhất do BBT lựa chọn

- Phần thưởng trị giá 1 triệu đồng

- Phần thưởng trị giá 1 triệu đồng