Thứ hai, 2/8/2021
Thứ ba, 23/2/2016, 13:59 (GMT+7)

Những khuyến nghị cho Việt Nam năm 2035

Báo cáo Việt Nam 2035 đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách và chuyển đổi cần thực hiện, hướng tới một nền kinh tế thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ.

Nguồn: WB, MPI