Kinh tế Việt Nam 2023 qua các con số

Tỉnh thành 2023 2022
Tỉnh thành 2023 2022

Tăng trưởng kinh tế năm của các tỉnh, thành

Dữ liệu: Phương Ánh

Đồ họa: Hoàng Khánh - Thanh Hạ