Thứ bảy, 8/12/2012, 11:57 (GMT+7)

Có thể thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Chính phủ sẽ xem xét việc chỉ có một sàn giao dịch cổ phiếu và một sàn giao dịch trái phiếu, chứng khoán phái sinh.
> Làn sóng tái cấu trúc công ty chứng khoán

Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án "Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm". Theo đó, mục tiêu của Đề án là tái cấu trúc toàn diện thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm từng bước nâng cao vai trò, vị trí của thị trường chứng khoán và bảo hiểm. Tới năm 2020, thị trường chứng khoán sẽ trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ đạo của nền kinh tế; hỗ trợ tích cực cho thị trường tiền tệ trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, quan điểm tái cấu trúc thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp bảo hiểm phải được thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, bao gồm: tái cấu trúc cơ sở hàng hóa và sản phẩm dịch vụ; tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư; tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm và tái cấu trúc tổ chức thị trường.

a

Chính phủ đang xem xét thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà

Quyết định của Thủ tướng cũng đề cập tới việc nghiên cứu thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Theo đó, Chính phủ sẽ xem xét việc phân tách và chuyên biệt hóa thị trường theo hàng hóa giao dịch; bao gồm một sàn giao dịch cổ phiếu và một sàn giao dịch trái phiếu, chứng khoán phái sinh. Đồng thời, cũng sẽ củng cố mô hình hoạt động độc lập của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Thêm vào đó, một trong các giải pháp nhằm tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán là phân loại các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo 4 nhóm trên cơ sở mức độ rủi ro đối với thị trường để có biện pháp xử lý thích hợp.

Cụ thể, nhóm hoạt động lành mạnh, gồm các tổ chức có tỷ lệ vốn khả dụng trên 180%. Nhóm hoạt động bình thường gồm các tổ chức có tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 150% tới 180%. Nhóm bị kiểm soát gồm các tổ chức có tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 120% tới 150%. Còn nhóm bị kiểm soát đặc biệt gồm các tổ chức hoạt động kinh doanh thua lỗ làm cho tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%.

Đối với nhóm bị kiểm soát đặc biệt, nếu không bảo đảm được các quy định về an toàn tài chính và tiếp tục thua lỗ (lỗ lũy kế đạt trên 50% vốn điều lệ), thì đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép, giải thể. Trường hợp không khắc phục được và lỗ lũy kế đạt dưới 50% vốn điều lệ, thì chấm dứt mọi hoạt động chứng khoán, duy trì tư cách pháp nhân để thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với khách hàng, chủ nợ; hoặc giải thể, phá sản.

Tái cấu trúc các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phân loại các doanh nghiệp bảo hiểm theo 4 nhóm. Cụ thể, nhóm một gồm các doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo khả năng thanh toán, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc có lãi từ 2 năm liên tục trở lên. Nhóm 2 gồm các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đảm bảo khả năng thanh toán và hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc không có lãi trong 2 năm liên tục. Nhóm 3 gồm các doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán. Nhóm 4 gồm các doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Kỳ Duyên

Cùng chuyên mục
Cỡ chữ

Chọn cỡ chữ:

Nhỏ hơn
Lớn hơn
Chia sẻ×
Facebook Twitter
Sao chép liên kết