Kinh tế Việt Nam qua các con số

9 tháng đầu năm 2023

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng các tỉnh, thành

Tăng trưởng GRDP 9 tháng các địa phương

Tỉnh thành 2023 2022

Hoạt động của doanh nghiệp

*Số 2022 là ước tính

Dữ liệu: Phương Ánh

Đồ họa: Hiếu Nguyễn - Thanh Hạ