Trước hai luồng ý kiến ủng hộ và không ủng hộ sửa điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho
Phòng Giáo dục thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đề xuất nhắc nhở cô giáo ra bài toán ôn tập lớp 3 gây xôn xao, tuy nhiên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng thống nhất sẽ góp ý nhẹ nhàng với giáo viên.
 
 
Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, sinh học và di truyền học của Việt Nam chia sẻ kiến thức về thực phẩm biến đổi gen.