Chủ đề vòng loại:
Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

Xando Nhom Nhom
Xando Nhom Nhom
 
 

Xando Nhom Nhom bao gồm 3 thành viên đến từ trường THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh: - Đinh Hồng Ngọc lớp 10 Văn - Trần Linh Giang lớp 10 Sinh - Nguyễn Phương Uyên lớp 11 Tin

How essential is a college education?

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ