Chủ đề vòng loại:
Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

Elegance
Elegance
 
 

Với Elegance, tranh biện không chỉ để học hỏi, tranh biện còn là debate. [Elegance tranh biện] Elegance chúng mình tìm thấy nhau qua một giải đấu. Ở giải đấu ấy, chúng mình đã rất ấn tượng với nhau, và sau đó thì Elegance đã được thành lập. Yêu tranh biện rất nhiều!

How essential is a college education?

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ