Thứ tư, 7/6/2023
Thứ sáu, 10/3/2023, 11:30 (GMT+7)

Vua nào cho cắm biển ghi tên đường tại kinh đô?

Thời Tiền Lê, Lý đã xuất hiện biển chỉ hướng đi các nơi nhưng việc đặt tên đường, biển ghi tên phố ở Kinh thành có từ thời nhà Nguyễn.

Trùm Sò