banner

Hillary Clinton

tongthong

Bầu cử tổng thống Mỹ 2016

Donald Trump

 
Đơn vị: phiếu
Cần 270 phiếu để thắng