Thứ sáu, 29/9/2023
Thứ bảy, 16/9/2023, 00:03 (GMT+7)

Nữ vương đầu tiên trong lịch sử Việt Nam

Sau khi khởi binh chống lại chính quyền đô hộ của Đông Hán, lập ra quốc gia đống đô tại Mê Linh và bà đã tự phong là Nữ vương.

Trùm Sò