Thứ sáu, 12/8/2022
Thứ ba, 16/2/2016, 03:00 (GMT+7)

Những trạng từ được dùng nhiều trong tiếng Anh

Trau dồi khả năng diễn đạt với các nhóm trạng từ phổ biến của tiếng Anh sau.

Finally /ˈfaɪ.nə.li/: cuối cùng. Ba cách nói thay thế của từ này là eventually /ɪˈven.tju.əl.i/, ultimately /ˈʌl.tɪ.mət.li/ và at last.

Very: rất, cực kỳ. Bốn cách nói thay thế cho từ này là extremely /ɪk'striːm.li/, incredibly /ɪnˈkred.ɪ.bli/, immensely /ɪˈmens.li/, so.

Recently /ˈriː.səntli/: vừa mới. Ba cách nói thay thế cho từ là lately /ˈleɪt.li/, not long ago, just.

Often /ˈɒf.ən/: thường. Những trạng từ có thế thay thế là frequently /ˈfriː.kwənt.li/, repeatedly /rɪˈpiː.tɪd.li/, regularly /ˈreɡ.jə.lərli/.

Probably /ˈprɒb.ə.bl̩i/: có thể. Ba trạng từ thay thế khác là presumably /prɪˈzjuː.mə.bli/, likely /ˈlaɪ.kli/, doubtless /ˈdaʊt.ləs/.

 

Y Vân (theo American English at State)