Thứ bảy, 18/5/2024
Thứ bảy, 24/8/2019, 10:23 (GMT+7)

Những gì xảy ra nếu con người không phát minh ra kính mắt

Nếu kính không được phát minh, không chỉ những người có tật về mắt gặp khó khăn mà thiên văn học và y học cũng bị ảnh hưởng.

Những gì xảy ra nếu kính mắt chưa bao giờ được phát minh
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time