Nổi gió
Movie 1966

Director: Huy Thành

Diễn viên: Thụy Vân, Thế Anh