Thứ ba, 30/5/2023
Thứ ba, 17/1/2023, 11:00 (GMT+7)

Dòng họ nào nhiều trạng nguyên nhất lịch sử Việt Nam?

14 danh nhân trong họ này đỗ trạng nguyên từ thời nhà Trần đến thời Lê - Trịnh, đây cũng là dòng họ có nhiều trạng nguyên nhất lịch sử.

Trùm Sò