Thứ tư, 20/10/2021
Thứ bảy, 11/3/2017, 00:00 (GMT+7)

Có bao nhiêu cơ quan trong bộ máy Chính phủ?

Chính phủ có 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ và 8 đơn vị trực thuộc.