Chủ đề vòng loại:
Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

YDS Platano
YDS Platano
 
 

YDS Platano bao gồm các thành viên thuộc câu lạc bộ Yenhoa Debate Society. Các thành viên đã từng tham gia một hoặc nhiều giải debate, đã thích ứng với áp lực tại các giải đấu; có khả năng làm việc nhóm tốt, xử lí thông tin, vấn đề nhanh, các thành viên làm việc tích cực và đoàn kết

How essential is a college education?

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ