Vị trí

Quy mô

Các đoạn đường

Hạng mục chính

Tiến độ dự án

Vốn đã đầu tư

Lộ trình thu phí hoàn vốn cho 3 dự án cùng sử dụng Trạm thu phí xa lộ Hà Nội

(trạm thu phí hiện hữu trên tuyến đường Xa lộ Hà Nội)