Vương Quốc Trụ

Em ông Trần Kim Thành_Phó Chủ tịch HĐQT TLG - Chủ tịch HĐQT KDC

Mã CK: KDC

Vị trí : 60

Vị trí năm ngoái: 59

Tài sản: 222,369

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Vương Quốc Trụ
Vị trí:
EM ông Trần Kim Thành
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông của KDC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Kim Thành Em trai 894,477
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam