Vũ Thị Hiệp

Vợ ông Trần Tuấn Dương_Phó Chủ tịch HĐQT HPG - Tổng giám đốc HPG

Mã CK: HPG

Vị trí : 84

Vị trí năm ngoái: 96

Tài sản: 151,958

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Vũ Thị Hiệp
Vị trí:
VỢ ông Trần Tuấn Dương
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam