Trần Huy Thanh Tùng

Trưởng BKS MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 88

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 148,318

Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam