Phạm Thị Tuyết Mai

Vợ ông Phạm Văn Khương_Phó TGĐ VIC

Mã CK: VIC

Vị trí : 98

Vị trí năm ngoái: 85

Tài sản: 125,498

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Thị Tuyết Mai
Vị trí:
VỢ ông Phạm Văn Khương
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Phạm Văn Khương Chồng 219,657
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam