Đặng Thu Hà

Em bà Đặng Thu Thủy_Ủy viên HĐQT ACB

Mã CK: ACB

Vị trí : 91

Vị trí năm ngoái: 76

Tài sản: 145,441

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Thu Hà
Vị trí:
EM bà Đặng Thu Thủy
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông của ACB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Giám đốc Phòng Ngân Quỹ, Sở giao dịch
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam