Mai Quang Liêm

Em bà Mai Kiều Liên_Tổng giám đốc VNM - Chủ tịch HĐQT VNM

Mã CK: VNM

Vị trí : 286

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 24,734

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Mai Quang Liêm
Vị trí:
EM bà Mai Kiều Liên
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông VNM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Mai Kiều Liên Chị 305,840
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam