Chủ đề vòng loại:
Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

Perry the platypus
Perry the platypus
 
 

Gồm 3 học sinh nữ đến từ Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, là thành viên của Gravitas Debate Club, có kinh nghiệm 1-2 năm thi đấu tranh biện, và đã đạt được những thành tựu nhất định.

How essential is a college education?

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ