Lựa chọn các hạng mục đăng ký
Choose activity for registration

Vui lòng chọn đăng ký tham gia các hoạt động dưới đây. Nếu có nhu cầu đăng ký nhiều hơn 01 hoạt động, vui lòng hoàn thành đăng ký từng hoạt động và quay lại trang để tiếp tục.
Please choose to register for the activities below. If you want to register for more than 01 activity, please complete the registration for each activity and return to the page to continue.

Đăng ký tham dự sự kiện

Registration for participation

Đăng ký trình bày tại sự kiện

Registration for participation

Đăng ký gian hàng triển lãm

Registration for booth

Đăng ký tư vấn, kết nối B2B

Registration for consulting, B2B matching

Đăng ký tham gia tiêu điểm công nghệ

Registration for Innovation stage program