Những Ủy viên Trung ương khóa 13 thôi nhiệm vụ

Đại hội Đảng toàn quốc đầu năm 2021 đã bầu 200 Ủy viên Trung ương khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, 21 người thôi nhiệm vụ. Trong đó 11 người bị khởi tố hoặc kỷ luật - minh chứng cho quyết tâm phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "không có vùng cấm".

Danh sách này không bao gồm hai Ủy viên Trung ương đã qua đời.