Dữ liệu tổng hợp bởi:

Võ Ngọc Thành

Ủy viên HĐQT BBC - Ủy viên HĐQT PNC

Mã CK: BBC
PNC

Vị trí : 424

Vị trí năm ngoái: 381

Tài sản: 23,341

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam