Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Thành Liêm

Kế toán trưởng VNM

Mã CK: VNM

Vị trí : 395

Vị trí năm ngoái: 474

Tài sản: 26,733

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Thành Liêm
Vị trí:
Kế toán trưởng VNM
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Kế toán trưởng VNM
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam