Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Nam Thành

Em ông Lê Nam Hải_Ủy viên HĐQT HVG - Trưởng BKS AGF

Mã CK: HVG

Vị trí : 268

Vị trí năm ngoái: 175

Tài sản: 44,340

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam