Dữ liệu tổng hợp bởi:

Cao Ngọc Duy

Em bà Cao Thị Ngọc Dung_Chủ tịch HĐQT PNJ - Tổng giám đốc PNJ

Mã CK: PNJ

Vị trí : 305

Vị trí năm ngoái: 288

Tài sản: 37,414

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Cao Ngọc Duy
Vị trí:
EM bà Cao Thị Ngọc Dung
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn PNJ
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Cao Thị Ngọc Dung Chị 234,742
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam