Vương Quốc Trụ

Em ông Trần Kim Thành_Chủ tịch HĐQT KDC - Phó Chủ tịch HĐQT TLG

Mã CK: KDC

Vị trí : 60

Vị trí năm ngoái: 74

Tài sản: 185,822

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Vương Quốc Trụ
Vị trí:
EM ông Trần Kim Thành
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông của KDC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Kim Thành Em trai 894,477
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam