Vương Bửu Ngọc

Em ông Trần Kim Thành_Chủ tịch HĐQT KDC - Phó Chủ tịch HĐQT TLG

Mã CK: KDC

Vị trí : 390

Vị trí năm ngoái: 440

Tài sản: 15,787

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Vương Bửu Ngọc
Vị trí:
EM ông Trần Kim Thành
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Kim Thành Anh rể 894,477
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam