Vũ Thanh Hiếu

Cổ đông lớn SPM

Mã CK: SPM

Vị trí : 300

Vị trí năm ngoái: 257

Tài sản: 22,620

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Vũ Thanh Hiếu
Vị trí:
Cổ đông lớn SPM
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn SPM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam