Văn Thị Ngọc Nhan

Vợ ông Lê Quang Doanh_Chủ tịch HĐQT BMP

Mã CK: BMP

Vị trí : 343

Vị trí năm ngoái: 553

Tài sản: 18,569

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Văn Thị Ngọc Nhan
Vị trí:
VỢ ông Lê Quang Doanh
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn BMP
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Quang Doanh Chồng 41,310
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam